1.000 su?t pin d? phòng Energizer gi?m 55% ?

SGGPO
Thay vì ph?i mua v?i m?c giá 550.000 ??ng, 1.000 khách hàng s? ???c s? h?u pin s?c d? phòng Energizer 10.000mAh v?i giá 245.000 ??ng, gi?m 55% so v?i niêm y?t. ?u ??i này ???c áp d?ng ??c quy?n t?i h? th?ng bán l? Di ??ng Vi?t, trong th?i gian t? 2 ??n 8-4.

Pin s?c Energizer 10.000mAh giá ch? 245 ngàn ??ng t?i Di ??ng Vi?t

Pin s?c Energizer 10.000mAh giá ch? 245 ngàn ??ng t?i Di ??ng Vi?t

Di ??ng Vi?t cho hay, 1.000 su?t mua pin s?c Energizer 10.000mAh giá 245.000 ??ng (niêm y?t 550.000 ??ng) s? ???c áp d?ng khi mua trên các kênh online c?a h? th?ng, nh? website: didongviet.vn, Fanpage: FB.com/didongviet....

Các model ???c ?u ??i l?n này g?m Energizer 10.000mAh UE100053, ?ay là viên pin s?c có thi?t k? m?ng, nh?, lo?i pin Lithium Polymer, h? tr? hai c?ng USB-A output ti?n d?ng giúp s?c cùng lúc 2 thi?t b?, s? d?ng c?ng ngh? Auto voltage sensing - T? ??ng c?m bi?n ?i?n áp giúp t??ng thích v?i m?i thi?t b? di ??ng.

1.000 su?t pin d? phòng Energizer gi?m 55%  ? ?nh 1
???c bi?t ?ay là ?u ??i ??c quy?n t?i h? th?ng Di ??ng Vi?t. Ngoài m?c giá gi?m 55%, khi mua pin Energizer 10.000mAh khách hàng c?ng s? ???c mi?n phí giao hàng 1 gi?, ??m b?o tr?i nghi?m mua hàng d? dàng và t?i ?u nh?t và ???c b?o hành 1 ??i 1 trong vòng 2 n?m chính h?ng.
Riêng v?i s?n ph?m Energizer UE10053 ??t ch?ng nh?n PowerSafe Management - b?o v? ch?ng ?o?n m?ch, quá t?i cho pin d? phòng, ?em l?i s? an toàn cho thi?t b? và ng??i s? d?ng  ?ay là dòng pin có thi?t k? van nhám, ho? ti?t s?c chéo h?n ch? bám b?n, tr?y x??c. ??ng th?i Energizer 10.000mAh UE100053 c?ng ???c tích tích h?p ?èn LED th?ng báo tình tr?ng pin, m?i ?èn t??ng ?ng 25% pin.

KIM THANH

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

Ngày nay, vi?c ch?n m?t cái laptop ?ng y và và v?a túi ti?n là h?t s?c d? dàng

Laptop ngày càng r? và “ngon”

Hi?n nay, laptop kh?ng còn là th? tài s?n mà là c?ng c? ?? “ki?m c?m”, h?c t?p t? h?c sinh ti?u h?c cho ??n ??i h?c, nh?t là trong mùa d?ch Covid-19 n?m ngoái t?i nay. Cùng c?u hình, nh?ng laptop ?ang có xu h??ng ngày càng r?, tính theo m?c thu nh?p và tiêu dùng trung bình c?a ng??i lao ??ng.

S?n ph?m c?ng ngh?

MediaTek và Samsung gi?i thi?u TV 8K có h? tr? Wi-Fi 6E

Samsung 8K QLED Y21 s?n ph?m TV 8K trang b? chipset MediaTek’s MT7921AU mang ??n tr?i nghi?m k?t n?i nhanh nh?t nh? gi?i pháp Wi-Fi 6E. Sau khi c?ng b? TV 8K h? tr? Wi-Fi 6 vào n?m ngoái, MediaTek và Samsung m?t l?n n?a thúc ??y ngành c?ng nghi?p TV th?ng minh phát tri?n v?i các tính n?ng k?t n?i m?i nh?t. 

Cau chuy?n c?ng ngh?

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看