B?t kh?n c?p 1 ??i t??ng dam ? ng??i d??i 16 tu?i

B?t kh?n c?p 1 ??i t??ng dam ? ng??i d??i 16 tu?i

Ngày 4-4, C? quan C?nh sát ?i?u tra C?ng an huy?n Chau Thành (t?nh Trà Vinh) cho bi?t, v?a thi hành l?nh b?t kh?n c?p Nguy?n Thi?n Toàn (28 tu?i, ng? ?p Trà Cu?n, x? Vinh Kim, huy?n C?u Ngang) v? hành vi dam ? ??i v?i ng??i d??i 16 tu?i.
TP Th? ??c phát ??ng tr?ng cay xanh ??t 2 n?m 2021

TP Th? ??c phát ??ng tr?ng cay xanh ??t 2 n?m 2021

Sáng 4-4, Thành ?y - H?ND - UBND - ?y ban MTTQ Vi?t Nam TP Th? ??c (TPHCM) t? ch?c l? phát ??ng tr?ng cay và v? sinh m?i tr??ng trên ??a bàn TP Th? ??c ??t 2 n?m 2021. Ch??ng trình ???c t? ch?c t?i C?ng viên Ven s?ng Sài Gòn (ph??ng Th?o ?i?n).
Thanh Hóa: Cá ch?t b?t th??ng v?i s? l??ng hàng ch?c t?n

Thanh Hóa: Cá ch?t b?t th??ng v?i s? l??ng hàng ch?c t?n

Sáng 4-4, ?ng Nguy?n Ng?c Th??ng, Ch? t?ch UBND x? ??o Nghi S?n (th? x? Nghi S?n, Thanh Hóa) cho bi?t, t?i ??a ph??ng v?a x?y ra hi?n t??ng cá ch?t b?t th??ng v?i s? l??ng hàng ch?c t?n, nhi?u h? nu?i cá b? ?nh h??ng.
B?t ??i t??ng ??a ng??i ra n??c ngoài trái phép

B?t ??i t??ng ??a ng??i ra n??c ngoài trái phép

Ngày 3-4, C? quan An ninh ?i?u tra C?ng an t?nh Hà T?nh ?? kh?i t? v? án, kh?i t? b? can, l?nh b?t t?m giam Hoàng Ngh?a S? (27 tu?i, trú x? ??c Liên, huy?n V? Quang, t?nh Hà T?nh) ?? ?i?u tra v? hành vi “T? ch?c, m?i gi?i cho ng??i khác tr?n ?i n??c ngoài ho?c ? l?i n??c ngoài trái phép”.
H?i sinh th?a thu?n h?t nhan Iran

H?i sinh th?a thu?n h?t nhan Iran

Kênh truy?n hình nhà n??c Iran Press TV ??a tin, B? Ngo?i giao n??c này ?? bác b? b?t k? gi?i pháp nào nh?m d? b? t?ng b??c các l?nh tr?ng ph?t ???c áp ??t ??i v?i Tehran.
Tìm s? ??c l?p

Tìm s? ??c l?p

Phát bi?u t?i h?i ngh? v? v?n ?? ??c l?p trong l?nh v?c c?ng ngh? th?ng tin (CNTT) và truy?n th?ng, Giám ??c C? quan V? tr? Liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin ngày 2-4 cho r?ng, s? ph? thu?c vào ph?n m?m n??c ngoài có th? gay ra m?i ?e d?a ??i v?i an ninh qu?c gia c?a Moscow.
M?: T?n c?ng b?ng xe và dao nh?m vào ??i Capitol

M?: T?n c?ng b?ng xe và dao nh?m vào ??i Capitol

Theo CNN, r?ng sáng 3-4, C?nh sát ??i Capitol xác nh?n, m?t chi?c xe ?? ?am vào hàng rào phía B?c c?a khu v?c tòa nhà Qu?c h?i M? khi?n m?t c?nh sát thi?t m?ng và m?t c?nh sát khác b? th??ng.
?i?p v? kh? thi c?a Kvitova

?i?p v? kh? thi c?a Kvitova

Ng?i v? ??ch Qatar Open cách ?ay 1 tháng c?a Petra Kvitova ?? ch?ng t? cho c? th? gi?i th?y r?ng, trong qu?n v?t chuyên nghi?p, kh?ng có gì là b?t kh? thi n?u nh? b?n th?t s? kiên c??ng.
??c ?áo sen tr?ng

??c ?áo sen tr?ng

Nh?ng ki?t tác ngh? thu?t c?a cung ?i?n vàng son, ??n ?ài, l?ng t?m nguy nga, tráng l? d??ng nh? hòa quy?n vào s? thanh tao, tinh khi?t c?a h??ng s?c hoa sen, t?o cho c? ?? Hu? v? ??p riêng, x?a mà kh?ng c?.
Nhà có ba, có m?

Nhà có ba, có m?

Trong ph?m vi bài vi?t này, t?i mu?n ?? c?p ??n nh?ng ??a tr? mà cha m? chúng chia tay, vì ?? th? ly do, mà t?i ?? b?t g?p trong nh?ng l?n t? v?n c?a mình. Nh?ng cau chuy?n mà ch?c h?n b?c làm cha làm m? nào c?ng ph?i suy ngh? th?t k? tr??c khi ??a nhau ra tòa, khi bên c?nh mình còn con tr?…
V? mi?n di s?n Th? ??c

V? mi?n di s?n Th? ??c

TP Th? ??c (sáp nh?p t? 3 qu?n 2, 9 và Th? ??c, TPHCM) có h? th?ng di s?n v?n hóa ?a d?ng và phong phú. Ngoài các di tích kh?o c? h?c, còn có hàng ch?c ng?i chùa l?n nh?, h?n 50 ng?i ?ình và nhi?u di tích ki?n trúc c? x?a. M?t ngày cu?i tu?n, t?i quy?t ??nh khám phá mi?n di s?n c?a thành ph? m?i, v?i m?t s? háo h?c l?n tò mò.
Nhà v?n Tr?m H??ng: C? vi?t b?ng s? ??ng c?m, s? chia

Nhà v?n Tr?m H??ng: C? vi?t b?ng s? ??ng c?m, s? chia

Nhà v?n Tr?m H??ng (Phó Ch? t?ch H?i Nhà v?n TPHCM) là cay bút khá ?a d?ng th? lo?i. Sau tin vui ?o?t gi?i khuy?n khích trong cu?c thi ti?u thuy?t, truy?n, ky v? ?? tài “Vì an ninh T? qu?c và bình yên cu?c s?ng” l?n th? t? kh?ng lau, cu?n sách ???ng 1C huy?n tho?i - Nh?ng b? vai con gái c?a bà c?ng v?a ???c NXB C?ng an nhan dan tái b?n. Nhan d?p này, PV Báo SGGP có cu?c trò chuy?n v?i nhà v?n Tr?m H??ng.
Ngh? thu?t ??nh cao: Ch?n cách ti?p c?n c?ng chúng

Ngh? thu?t ??nh cao: Ch?n cách ti?p c?n c?ng chúng

TPHCM lu?n có các ch??ng trình, ho?t ??ng t? ch?c bi?u di?n ngh? thu?t ??nh cao v? am nh?c, múa ngh? thu?t hàn lam nh?: nh?c giao h??ng, thính phòng, ballet, nh?c k?ch, múa truy?n th?ng..., nh?ng kh?ng ph?i khán gi? nào c?ng bi?t, hi?u và yêu thích. Ngh? thu?t ??nh cao th?c s? có kho?ng cách v?i trình ?? c?m th? c?a ?a s? c?ng chúng, hay chính c?ng chúng ?? t?o kho?ng cách?

DI?N BI?N M?I D?CH VIêM ???NG H? H?P C?P COVID-19

Chính tr?

X? h?i

M?a l?n kèm theo d?ng ? TPHCM

C?n m?a l?n kèm theo c?n d?ng ? nhi?u qu?n, huy?n nh?: qu?n 1, qu?n 3, qu?n Bình Th?nh, qu?n Gò V?p, qu?n Phú Nhu?n và TP Th? ??c… vào chi?u nay 4-4, giúp gi?i nhi?t gi?a khí h?u nóng b?c m?y ngày qua.

Pháp lu?t

Vi?t Nam - Nh?ng ?i?m ??n

FTA Nang cao v? th? hàng Vi?t

Kinh doanh tài chính

?à n?ng - Thành ph? ?áng s?ng

Kinh t?

Th? gi?i

Giáo d?c

H?c sinh Tr??ng Cao ??ng Ngh? Long Biên,  Hà N?i trong m?t gi? h?c. ?nh: QUANG PHúC

B?o ??m quy?n l?i c?a h?c sinh ? các c? s? giáo d?c ngh? nghi?p

V? hàng tr?m h?c sinh H?c vi?n Múa Vi?t Nam kh?ng ???c c?p b?ng, gay x?n xao d? lu?n trong tu?n qua, ??n nay ?? ???c B? VH-TT-DL và B? GD-?T ph?i h?p gi?i quy?t. Tuy v?y, qua v? vi?c này cho th?y ho?t ??ng ?ào t?o c?a các c? s? giáo d?c ngh? nghi?p ?ang có nhi?u v?n ??, quy?n l?i h?c t?p c?a h?c sinh ch?a ???c ??m b?o.

Y t? - S?c kh?e

Nh?p c?u b?n ??c

V? “Sai ph?m ?? r?, sao ch?a x? ly?”: Thanh tra TPHCM vào cu?c, yêu...

Trang B?n ??c Báo SGGP s? ra ngày 29-3-2021 ??ng bài “Sai ph?m ?? r?, sao ch?a x? ly?”, ph?n ánh t? m?t th?a thu?n dan s? gi?a bà Hu?nh Kim Lang v?i bà Nguy?n Th? Danh, ?ng Hu?nh V?n Tr?a trong vi?c thuê ??t thành tranh ch?p ??t ?ai ??ng ng??i, xay d?ng trái phép kéo dài nhi?u n?m ? x? Th?i Tam Th?n nh?ng chính quy?n huy?n Hóc M?n, TPHCM kh?ng gi?i quy?t d?t ?i?m, gay b?c xúc cho ng??i dan. 

Nh?p c?u nhan ái

Bà Nguy?n Th? L? Thu, Ch? t?ch H?i ??ng qu?n ly Qu? Nang b??c tu?i th? th?m em nh? b? d? t?t

Mang y t? qu?c t? ??n b?nh nhi nghèo

Su?t 15 n?m qua, Qu? Nang b??c tu?i th? c?a B?nh vi?n FV ?? giúp cu?c ??i c?a hàng tr?m em nh? thay ??i theo cách ??c bi?t. Các em ??u mang trên mình m?t ch?ng b?nh ho?c d? t?t nh?ng vì hoàn c?nh khó kh?n, nên h?u nh? các em và gia ?ình kh?ng dám m? r?ng, có m?t ngày con em mình có c? h?i ???c ch?a b?nh ? n?i mà nhi?u ng??i ngh? ch? dành cho “tr? nhà giàu”.

Khoa h?c c?ng ngh?

AI ph?i gi?i quy?t các v?n ?? c?p thi?t trong ??i s?ng

Chi?u 2-4, ?oàn c?ng tác c?a B? KH-CN do Th? tr??ng B? KH-CN Bùi Th? Duy d?n ??u ?? có bu?i làm vi?c v?i UBND TPHCM xung quanh ch??ng trình Tri?n khai chi?n l??c qu?c gia v? nghiên c?u, phát tri?n và ?ng d?ng Trí tu? nhan t?o (AI) ??n n?m 2030 cùng k? ho?ch tri?n khai ch??ng trình nghiên c?u, phát tri?n và ?ng d?ng AI t?i TPHCM giai ?o?n 2020 - 2030. 

Du l?ch

Nam Phú Qu?c s? ti?p t?c h?ng h?ng sau cú hích mang tên Fashion Voyage ...

V?i hai show di?n ??ng c?p mang ch? ?? “Chasing the Sun - Rong ru?i theo ánh m?t tr?i”, Fashion Voyage #3 ?? gay ?n t??ng m?nh cho hàng tr?m quan khách kh?ng ch? b?i nh?ng b? s?u t?p ?n t??ng mà còn b?i v? ??p di?m l? c?a “th? tr?n ??a Trung H?i” do Sun Group ki?n t?o t?i b? Nam Phú Qu?c, n?i di?n ra s? ki?n ?ình ?ám nh?t trong làng th?i trang Vi?t.

Giao l?u tr?c tuy?n

Phóng s? - H? s?

Các b?n sinh viên trong gi? th?c hành v? t?i c?ng viên Tao ?àn. ?nh: Vi?t D?ng

Ch?m chút “lá ph?i” c?a TPHCM - Bài 2: X? h?i hóa ??u t? c?ng viên...

C?ng viên cay xanh (CVCX) là phúc l?i x? h?i, là th??c ?o cho s? phát tri?n c?a nh?ng ?? th? l?n và quan tr?ng, nh? TPHCM. Chính vì v?y, ?? ??n lúc ph?i nhìn nh?n, ?ánh giá l?i quy ho?ch CVCX; thay ??i ph??ng pháp qu?n ly, thu hút ??u t?, x? h?i hóa ??u t? CVCX ?? TPHCM ngày càng xanh, s?ch, ??p.

Chuyên trang

Giao th?ng v?n t?i

Bình D??ng ?u tiên phát tri?n h? t?ng giao th?ng

Ngay t? khi tái l?p t?nh (n?m 1997), t?nh Bình D??ng ?? xác ??nh k?t c?u h? t?ng giao th?ng là n?n t?ng c?n b?n ??i v?i s? phát tri?n kinh t? - x? h?i, t? ?ó ?? ?u tiên ??u t?, xay d?ng hàng lo?t tr?c giao th?ng ???ng b? huy?t m?ch giúp Bình D??ng tr? thành m?t trong nh?ng t?nh d?n ??u c? n??c v? thu hút ??u t?. 
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看 三寸人间最新章节 久久文学网